Username :
Password :

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเอกสาร โรงพยาบาลเวียงสา จังหวัดน่าน

2. เพื่อสร้างเครื่องมือในการบริหารงานข้อมูลและงานหนังสือเพื่อขับเคลื่อนองค์กร ให้ผ่านการการรับรองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 


กลับหน้าหลัก

Copyright © 2024 Chumphon Sutti
th_pui@hotmail.com